Comfort Trade s.r.o.

Matrac – vankus.sk VZP

Všeobecné zmluvné podmienky

Zmluva uzatvorená na základe tohto dokumentu nebude zaregistrovaná (dodatočne k nej nebude možný prístup, uzatvorenie zmluvy dokazujú údaje z objednávky), uzatvorí sa výlučne v elektronickej podobe, nepovažuje sa za zmluvu uzatvorenú písomne, je písaná v slovenskom jazyku, na kódex správania neodkazuje. V prípade otázok spojených s fungovaním webshopu, s procesom objednávky a dodania sme Vám k dispozícii na uvedených kontaktoch.

Účinnosť týchto VZP sa dotýka právneho vzťahu na webovej stránke (https://matrac-vankus.sk)  a www.matrac-vankus.sk a subdoménach Poskytovateľa. Tieto VZM sú priebežne dostupné (možno ich stiahnuť a kedykoľvek vytlačiť) na webovej stránke: https://matrac-vankus.sk

Definície:

Užívateľ: ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia, ktorá využije služby Poskytovateľa, a uzatvorí s Poskytovateľom zmluvu.

Spotrebiteľ: taký Užívateľ, fyzická osoba, ktorá koná mimo svojej živnosti, povolania alebo podnikania.

Podnikanie: osoba konajúca v rozsahu svojej živnosti, povolania alebo podnikania.

Poskytovateľ: fyzická, resp. právnická osoba poskytujúca služby spojené s informačnou spoločnosťou, resp. organizácia bez právnickej osoby, ktorá poskytuje pre Užívateľa službu, čiže uzatvorí s Užívateľom zmluvu.

 1. ÚDAJE POSKYTOVATEĽA

Názov Poskytovateľa: Comfort Trade s.r.o.

Sídlo Poskytovateľa (ktoré je zároveň miestom podania sťažnosti): 94501 Komárno, Vnútorná okružná 1189/44

Kontaktné údaje Poskytovateľa, slúžiace na držiavanie kontaktov, pravidelne používaná e-mailová adresa:

Číslo zápisu v Obchodnom registri: Vložka 47869/N

Daňové číslo Poskytovateľ: SK2120985702

Názov registračného orgánu/ povoľovacieho orgánu a číslo povolenia (ak také existuje):

Telefónne číslo Poskytovateľa: +421907239415

Jazyk zmluvy: slovenský

Názov poskytovateľa webhostingu, adresa, e-mailová adresa:

Pannon Interaktív Kft, 8316 Vállus, Rákóczy utca 61.,

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 • Pre otázky neupravené týmito VZP, resp. pre výklad VZP je smerodajné maďarské právo, obzvlášť ustanovenia zákona č. V. z roku 2013 o Občianskom zákonníku („OZ“), resp. ustanovenia zákona CVIII z roku 2001 o určitých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti („Elobch.”), ako aj ustanovenia vládneho nariadenia č. 45/2014 (z 26.II.) o podrobných pravidlách spotrebiteľsko-obchodných zmlúv. Pre zmluvné strany sú smerodajné ustanovenia príslušných právnych predpisov bez osobitnej klauzuly.
 • Tieto VZP sú platné od 10. marca 2020 a platia do odvolania. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť VZP (okolnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu VZP: zmeny zákonov, obchodné záujmy, zmeny spojené s firmou). Poskytovateľ je povinný zmeny uverejniť na svojej webovej stránke, resp. registrovaných/ alebo v minulosti nakupujúcich zákazníkov informovať e-mailom, na základe ktorého je Užívateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, resp. zmluvu vypovedať.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva ohľadom webovej stránky, akejkoľvek jej časti a obsahov, resp. ohľadom šírenia webovej stránky. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané si sťahovať, elektronicky ukladať, spracovávať a predávať obsah, resp. časti obsahu zobrazeného na webových stránkach Poskytovateľa.
 1. REGISTRÁCIA/ NÁKUP
 • Užívateľ je počas registrácie/ nákupu povinný poskytnúť pravdivé údaje. V prípade nepravdivých údajov poskytnuté pri registrácii/nákupe, údajov, ktoré sa spájajú s inou osobou je uzatvorená zmluva neplatná. Poskytovateľ neberie zodpovednosť za to, ak sa Užívateľ zaregistruje a využije služby v mene inej osoby, s údajmi inej osoby.
 • Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za omeškanie pri doručení tovaru, resp. iné problémy a chyby vzniknuté v dôsledku toho, že Užívateľ uviedol mylné alebo nepresné údaje.
 • Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté z toho, ak Užívateľ zabudne svoje heslo, resp. ak sa heslo stane prístupným pre nepovolané osoby z akéhokoľvek dôvodu (ak je na stránke registrácia), ktorý nie je možné prisúdiť Poskytovateľovi.
 1. OKRUH VÝROBKOV, KTORÉ JE MOŽNÉ SI ZAKÚPIŤ A OKRUH SLUŽIEB
 • Zobrazené výrobky je možné objednať si z webshopu online (v ojedinelých prípadoch aj telefonicky). Ceny, ktoré sa pri výrobkoch zobrazujú sú uvedené vo forintoch, sú to brutto ceny (čiže zahŕňajú zákonom stanovenú DPH, resp. ak Poskytovateľ fakturuje bez DPH, je to suma k úhrade), avšak nezahŕňajú náklady spojené s dopravou a platbou. Baliace poplatky neúčtujeme, s výnimkou ak Užívateľ žiada špeciálne alebo darčekové balenie.
 • Na webshope Poskytovateľ podrobne uvedie názov výrobku, popis, zobrazí fotku výrobku, (výrobkov, ktoré má na sklade). Fotografie uverejnené na produktovom liste sú ilustračné, môžu sa líšiť od reality.
 • V prípade ak sa zavedú akciové ceny Poskytovateľ v plnom rozsahu informuje Užívateľa o akciách a dĺžke ich trvania.
 • V prípade ak sa napriek maximálnej snahe Poskytovateľa uvedie na webshope nesprávna cena, s mimoriadnym ohľadom na evidentne chybnú cenu, napr. ak sa výrazne líši od známej, všeobecne akceptovanej alebo predpokladanej ceny, resp. ak sa v dôsledku chyby systému zobrazuje suma „0“ Ft, alebo „1“ Ft, Poskytovateľ nie je povinný potvrdiť objednávku s chybnou cenou a môže navrhnúť potvrdenie objednávky za správnu cenu, pri vedomí ktorej je Užívateľ oprávnený od objednávky odstúpiť. Za výrazný rozdiel sa považuje, v súlade s domácou judikatúrou, rozdiel v cene výrobku alebo služby či už pozitívnym alebo negatívnym smerom o 50% od bežnej ceny výrobku. Zároveň však informujeme Užívateľov, že pojem zjavného nepomeru cien zákon nedefinuje (§ 6:98 OZ).
 • V prípade nepomeru ceny v miere špecifikovanej v bode 4.4. ide o taký nepomer medzi reálnej cenou tovaru a uverejnenou cenou, ktorá musí byť evidentná aj pre Užívateľa. V zmysle zákona V. z roku 2013 o občianskom zákonníku (OZ) sa zmluva uzatvára na základe vzájomného a jednomyseľného prejavu vôle zmluvných strán. V prípade ak sa zmluvné strany nedokážu dohodnúť na zmluvných podmienkach, čiže neexistuje vyhlásenie o vzájomnom a jednomyseľnom prejave vôle zmluvných strán, nemôžeme hovoriť o platnej zmluve, z ktorej by vyplývali akékoľvek práva a povinnosti.
 1. POSTUP OBJEDNÁVANIA
 • Užívateľ sa po zaregistrovaní prihlási do webshopu/ ale svoj nákup môže uskutočniť aj bez registrácie.
 • Užívateľ si nastaví množstvo želaného výrobku/ výrobkov.
 • Užívateľ vloží vybrané výrobky do košíka. Užívateľ si môže kedykoľvek pozrieť obsah košíka kliknutím na ikonku „košík“.
 • V prípade, ak si Užívateľ želá vložiť do košíka ďalšie výrobky, klikne na tlačidlo „pokračovať v nákupe“. Ak si už neželá ďalej nakupovať, skontroluje množstvá výrobkov umiestnených v košíku. Obsah košíka môže vymazať kliknutím na tlačidlo „odstrániť – X“. Na skompletizovanie množstva výrobkov v košíku Užívateľ klikne na ikonu „aktualizovať/ aktualizovať obsah košíka“.
 • Užívateľ zadá fakturačnú adresu, následne uvedie spôsob platby/ dopravy, vybrať si môže z nasledovných možností:
  • Spôsob platby:

Platba na dobierku: V prípade, ak bude objednaný výrobok doručený kuriérskou spoločnosťou alebo na odberné miesto, existuje možnosť na to, aby Užívateľ zaplatil konečnú sumu objednaného výrobku/-ov kuriérovi alebo na odbernom mieste v hotovosti.

Platba prevodom: Užívateľ protihodnotu za objednané výrobky zaplatí na bankový účet nachádzajúci sa v potvrdzujúcom e-maily, a to do 3 dní od obdržania. Po pripísaní sumy na bankový účet Poskytovateľa je Užívateľ oprávnený na prevzatie výrobku/-ov spôsobom, ktorý si sám vybral.

Online bankovou kartou: Užívateľ má možnosť zaplatiť protihodnotu výrobkov online, bankovou kartou prostredníctvom zabezpečeného platobného systému poskytovateľa finančných služieb, ktorý využíva Poskytovateľ.

Online platby bankovou kartou sa realizujú prostredníctvom platobnej brány Barion. Údaje z bankovej karty sa k obchodníkovi nedostanú. Službu poskytujúca spoločnosť Barion Payment Zrt. Je inštitúcia, ktorá je pod dozorom Národnej banky, číslo povolenia: H-EN-1-1064/2013.

 • Náklady na dopravu

Doprava je bezplatná.

 • V prípade ak sa na webshope vyskytne chyba alebo nedostatok týkajúci sa výrobku alebo ceny, vyhradzujeme si právo na korekciu. V takomto prípade ihneď po spozorovaní chyby, resp. jej odstránení informujeme zákazníkov o nových údajoch. Užívateľ následne môže ešte raz potvrdiť svoju objednávku, resp. je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 • Konečná suma na zaplatenie po kompletizácii objednávky a na základe potvrdzujúceho listu obsahuje už všetky náklady. Faktúra (ako aj záručný list, ak k výrobku patrí) sa nachádzajú v balíku. Užívateľ je v zmysle § 6:127 Občianskeho zákonníka balík povinný prevziať bez zbytočného omeškania, podľa možnosti ho pri prevzatí preskúmať ešte pred kuriérom a v prípade zistenia poškodenia balíka, resp. samotného výrobku žiadať zakotvenie skutočnosti do zápisnice. Poškodený výrobok nie je povinný prevziať. V prípade ak si Užívateľ balík neskontroluje, dopúšťa sa porušenia zmluvy a bude znášať všetky s tým spojené následky (ťažkosti pri dokazovaní stavu obdržaného výrobku). Doručenie výrobku/-ov sa uskutočňuje v pracovné dni medzi 8-17 hodinou.
 • Po poskytnutí údajov vie Užívateľ odoslať svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „objednať/ odoslanie objednávky“, pred tým však môže ešte raz skontrolovať uvedené údaje, resp. môže pripojiť aj poznámku k objednávke, alebo nám môže e-mailom poslať iné svoje želania týkajúce sa objednávky.
 • Poskytovateľ zaslaním objednávky berie na vedomie, že mu vzniká platobná povinnosť.
 • Oprava chýb pri zadávaní údajov: Užívateľ sa môže pred dokončením procesu objednávania vrátiť späť do predchádzajúcej fázy objednávania, kde môže opraviť zadané údaje. Podrobne: Počas objednávania je možné prezrieť si obsah košíka, resp. ho zmeniť. Ak košík neobsahuje množstvá, ktoré si chceme objednať Užívateľ vie do stĺpca kde sú uvedené množstvá zadať správny počet výrobkov, ktoré si chce objednať, následne stlačí tlačidlo „ aktualizovať/ aktualizovať obsah košíka“. V prípade ak si Užívateľ želá vymazať z košíka výrobky, klikne na tlačidlo „X“ „vymazať“. Počas zadávania objednávky má Užívateľ možnosť zadané údaje opraviť/ vymazať.
 • Užívateľ obdrží po zadaní objednávky potvrdzujúci e-mail. V prípade ak potvrdzujúci e-mail Užívateľ nedostane po odoslaní objednávky v predpokladanej lehote podľa charakteru objednávanej služby, najneskôr však do 48 hodín, Užívateľ je zbavený záväznosti ponuky, resp. zmluvnej povinnosti. Objednávky a jej potvrdenie sa považujú za doručené Poskytovateľovi, resp. Užívateľovi v tom prípade, ak sa pre nich stávajú prístupnými. Poskytovateľ vylučuje zodpovednosť za potvrdenie objednávky v tom prípade, ak potvrdenie Užívateľ neobdrží z dôvodu chybnej e-mailovej adresy uvedenej pri registrácii, resp. ak kvôli preplnenej schránke nedokáže prijať nové e-maily.
 • Užívateľ berie na vedomie, že potvrdenie uvedené v predchádzajúcom bode je iba automatický odkaz, k uzatvoreniu zmluvy nedošlo. Zmluva sa uzatvára vtedy, ak Poskytovateľ po automatickej odpovedi informuje Užívateľa novým e-mailom o detailoch objednávky a očakávanom plnení.
 1. SPRACOVANIE OBJEDNÁVOK A PLNENIE
  • Spracovanie objednávok sa uskutočňuje podľa poradia v akom sú prijaté, v pracovných dňoch, počas pracovných hodín. Objednávku môžete zadať aj mimo termínu vyznačeného na spracovanie objednávok, ak zadáte objednávku po pracovných hodinách, bude spracovaná nasledujúci pracovný deň. Zákaznícky servis Poskytovateľa v každom prípade potvrdí, kedy vie objednávku zrealizovať.
  • Všeobecná lehota na plnenie objednávok je 3-4 pracovné dni.
  • Na základe kúpno- predajnej zmluvy je Poskytovateľ povinný preniesť vlastnícke právo veci a Užívateľ je povinný vec prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.
  • Ak je predávajúci podnikateľský subjekt a kupujúci spotrebiteľ, predávajúci sa zaväzuje vec doručiť kupujúcemu, riziko vzniku škôd prechádza na kupujúceho vtedy, ak kupujúci, alebo ním poverená tretia osoba vec prevezme. Riziko vzniku škôd prechádza na kupujúceho po odovzdaní veci kuriérovi vtedy, ak kuriéra poveril kupujúci, a za predpokladu, že kuriéra kupujúcemu neodporučil predávajúci.
  • Ak je predávajúci podnikateľský subjekt a kupujúci spotrebiteľ, a ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci (podľa týchto VZP je to Poskytovateľ) po uzatvorení zmluvy bez zbytočného omeškania, avšak najneskôr do 30 dní je povinný dať vec kupujúcemu (Užívateľovi) k dispozícii.
  • V prípade omeškania Poskytovateľa je Užívateľ oprávnený určiť náhradný termín. Ak predávajúci nevykoná plnenie ani v rámci náhradného termínu, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
  • Užívateľ je bez určenia náhradného termínu oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:
 2. Poskytovateľ odmietol plnenie zmluvy, alebo
 3. Zmluva mala byť splnená na základe dohody zmluvných strán alebo z dôvodu rozpoznateľného účelu služby v presne určenom termíne plnenia a nie inokedy.
  • Ak Poskytovateľ zmluvne zaviazané plnenie nesplní z toho dôvodu, že výrobok tvoriaci predmet zmluvy nemá k dispozícii, je povinný o tom Užívateľa bezodkladne informovať, resp. sumu zaplatenú za tovar Užívateľovi bezodkladne vrátiť.
  • Poskytovateľ upozorňuje Užívateľa na to, že v prípade ak si Užívateľ neprevezme výrobky tvoriace predmet zmluvy (nezávisle od spôsobu platby), dopúšťa sa tým porušenia zmluvy. V zmysle 6:142 Občianskeho zákonníka ten, ktorý porušením zmluvy spôsobí druhej strane škody, je povinný ich uhradiť. Spod tejto povinnosti je oslobodený ak preukáže, že porušenie zmluvy bolo spôsobené okolnosťou spadajúcou mimo kontroly zmluvy, nepredvídateľnou v čase jej uzatvorenia a nemohlo sa očakávať, aby predišiel okolnosti, resp. zabránil vzniku škody. Škody vzniknuté na predmete služby musia byť uhradené z titulu náhrady škody. Pri úmyselnom porušení zmluvy je Užívateľ povinný nahradiť škody Poskytovateľa v plnej miere.

To znamená, že Poskytovateľ si môže, v prípade ak Užívateľ neavizuje svoj zámer odstúpiť od zmluvy, voči Užívateľovi uplatniť škody vzniknuté s obstaraním a skladovaním výrobku, ako aj náklady na dopravu smerom tam aj späť.

Poskytovateľ upozorňuje Užívateľov, že v záujme uplatňovania si takto vzniknutých právnych nárokov využije služby advokáta, takže ďalšie náklady (právne) vzniknuté z porušenia zmluvy (hoci aj vydanie platobného príkazu) bude znášať Užívateľ.

 1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE
  • V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, ako aj v zmysle vládneho nariadenia 45/2004 (z 26.II.) o podrobných pravidlách spotrebiteľsko-obchodných zmlúv je spotrebiteľ oprávnený do 14 dní odo dňa prevzatia výrobku odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, môže objednané výrobky vrátiť. Ak Poskytovateľ nedodrží obsah tohto informačného materiálu, 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy sa predlžuje o 12 mesiacov. Ak Poskytovateľ po uplynutí 14 dní odo dňa doručenia výrobku, resp. odo dňa uzatvorenia zmluvy, ale ešte pred uplynutím 12 mesiacov poskytne informácie, otvorený termín vymedzený na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa poskytnutia informácií.
  • Svoje právo na odstúpenie môže Spotrebiteľ uplatňovať jasným vyhlásením, resp. podľa vzoru vyhlásenia, ktorý tvorí prílohu č.2 vládneho nariadenia č. 45/2014 (z 26.II.)
  • Svoje právo na odstúpenie môže Spotrebiteľ uplatňovať do 14 dní odo dňa, kedy Spotrebiteľ alebo ním poverená tretia osoba, ktorá nie je totožná s osobou prepravcu, výrobok/-ky prevzal.
  • Spotrebiteľ môže uplatňovať svoje právo na odstúpenie aj v čase medzi uzatvorením zmluvy a prevzatím výrobku.
  • Náklady spojené s vrátením tovaru je povinný znášať Spotrebiteľ, Poskytovateľ sa nezaviazal znášať tieto náklady.
  • V prípade uplatňovania si svojho práva na odstúpenie Spotrebiteľ nebude znášať iné náklady okrem nákladov na vrátenie tovaru.
  • Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie v prípade takého vopred nevyrobeného výrobku, ktorý je vyrobený na základe pokynov Spotrebiteľa alebo na jeho výslovnú žiadosť, resp. v prípade takého výrobku, ktorý je jednoznačne šitý na mieru Spotrebiteľa.
  • Spotrebiteľ si tiež nemôže uplatňovať právo na odstúpenie:
 2. v prípade zmluvy o poskytovaní služieb po splnení služby v plnom rozsahu, ak podnikateľský subjekt plnenie zahájil na základe predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa a spotrebiteľ vzal na vedomie, že po splnení služieb v plnom rozsahu stráca svoje právo na odstúpenie;
 3. ohľadom na také výrobky alebo služby, ktorých cenu, resp. odmenu podnikateľský subjekt na peňažnom trhu nevie ovplyvniť, tieto počas doby otvorenej na uplatňovanie si práva na odstúpenie môžu kolísať;
 4. v prípade rýchlo sa kaziacich výrobkov, resp. výrobkov s krátkou dobou spotreby;
 5. v prípade takých balených výrobkov, ktoré z hygienických dôvodov alebo z dôvodov ochrany zdravia po otvorení nie je možné vrátiť;
 6. v prípade takých výrobkov, ktoré sa vzhľadom na svoj charakter po odovzdaní neoddeliteľne zmieša s iným výrobkom;
 7. v prípade takých výrobkov s obsahom alkoholu, ktorých skutočný hodnota závisí od kolísania na trhu a nemožno ju ovplyvniť podnikateľským subjektom, a na cene ktorých sa zmluvné strany dohodli pri uzatvorení zmluvy, avšak k plneniu zmluvy dôjde až po tridsiatich dňoch odo dňa uzatvorenia zmluvy;
 8. v prípade takej dodávateľskej zmluvy, kde podnikateľský subjekt bezodkladne navštívi spotrebiteľa na základe jeho výslovnej žiadosti za účelom vykonania servisných alebo údržbárskych prác;
 9. v prípade kúpy zvukových, resp. obrazových nahrávok v uzatvorenom balení alebo počítačových softvérov, ktoré spotrebiteľ po ich prevzatí už otvoril;
 10. v prípade nových, resp. iných periodík v tlačenej forme, časopisov, s výnimkou zmlúv týkajúcich sa ich predplatenia;
 11. v prípade zmlúv uzatvorených na verejnej dražbe;
 12. v prípade zmluvy o poskytovaní ubytovania, okrem bytových služieb, v prípade zmluvy o preprave, prenájme osobných motorových vozidiel, zmluvy o poskytovaní stravy alebo o rekreačnej činnosti, ak je v zmluve presne stanovený deň alebo termín;
 13. v prípade ak je digitálny dátový obsah poskytovaný na nehmotných médiách, ak podnikateľský subjekt zahájil plnenie výlučne na základe predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa a spotrebiteľ vzal na vedomie, že po splnení služieb v plnom rozsahu stráca svoje právo na odstúpenie.
  • Poskytovateľ po prijatí vráteného výrobku/ alebo vyhlásenia na odstúpenie v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov bezodkladne, avšak najneskôr do 14 dní odo dňa kedy sa o odstúpení dozvedel, vráti Spotrebiteľovi uhradenú čiastku, vrátane nákladov na prepravu.
  • Poskytovateľ vráti čiastku uhradenú Spotrebiteľov rovnakým spôsobom platby ako ju Spotrebiteľ zaplatil pri objednaní výrobku, s výnimkou ak Spotrebiteľ nedá svoj výslovný súhlas na iný spôsob vrátenia, ak použitím takéhoto spôsobu vrátenia platby Spotrebiteľovi nevzniknú ďalšie náklady.
  • Spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť Poskytovateľovi, resp. tovar priamo odovzdať na adrese Poskytovateľa bez zbytočného odkladu, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako do 14 dní odo dňa zaslania vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.
  • V prípade ak Spotrebiteľ písomne odstúpil od zmluvy, stačí vyhlásenie o odstúpení poslať do 14 dní.
  • Spotrebiteľ dodrží lehotu vtedy, ak pred uplynutím 14 dennej lehoty, vráti, resp. odovzdá výrobok/-ky Poskytovateľovi. Vrátenie sa považuje za vykonané v lehote na to určenej, ak Spotrebiteľ tovar vráti pred uplynutím tejto lehoty.
  • Spotrebiteľ znáša výlučne náklady bezprostredne spojené s vrátením tovaru, s výnimkou ak sa Poskytovateľ zaviazal uhradiť aj tieto náklady.
  • Spotrebiteľ nie je povinný uhradiť pre Spotrebiteľa také navyše vzniknuté náklady, ktoré vyplývajú z vrátenia tovaru spôsobom, ktorí sa líši od Poskytovateľom navrhnutého najlacnejšieho spôsobu.
  • Vrátenie čiastky je Poskytovateľ oprávnený zadržať do tej doby, pokým kým neobdrží výrobok/-ky, resp. pokým Spotrebiteľ neposkytne dôkazy na to, že ich odoslal: spomedzi oboch sa berie do úvahy skorší termín.
  • V prípade ak si Spotrebiteľ želá uplatniť právo na odstúpenie, môže tak urobiť písomne poslaním vyhlásenia na niektorý z kontaktných údajov Poskytovateľa (aj pomocou vyhlásenia v prílohe), telefonicky alebo osobne. Pri poslaní vyhlásenia o odstúpení poštou sa berie do úvahy dátum na pečiatke pošty, pri nahlásení telefonicky zase termín telefonického hovoru. Objednané výrobky môže Spotrebiteľ vrátiť Poskytovateľovi poštou, osobne alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.
  • Spotrebiteľ zodpovedá výlučne za amortizáciu vyplývajúcu z použitia, ktoré nepresahuje rozsah použitia nevyhnutného na zistenie povahy, vlastností a fungovania výrobku.
  • Vládne nariadenie č.45/2014 (z 26.II.) o podrobných pravidlách spotrebiteľsko-obchodných zmlúv si môžete pozrieť tu.
  • SmernicuEurópskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov si môžete pozrieť tu.
  • Spotrebiteľ sa môže obrátiť na Poskytovateľa aj v súvislosti s inou sťažnosťou, na niektorý z tu uvedených kontaktov.
  • Právo na odstúpenie od zmluvy majú iba tí užívatelia, ktorých Občiansky zákonník definuje ako spotrebiteľov.
  • Právo na odstúpenie nemá podnikanie, čiže osoba konajúca v rámci svojho samostatného remesla, povolania alebo podnikania.
  • Postup uplatňovania práva na odstúpenie:
   • V prípade ak si Spotrebiteľ želá uplatniť právo na odstúpenie, je povinný svoj zámer avizovať Poskytovateľovi.
   • Spotrebiteľ uplatňuje právo na odstúpenie v rámci lehoty, ak pred uplynutím 14 dní odo dňa prevzatia výrobku odošle vyhlásenie o odstúpení. V prípade odstúpenia písomným spôsobom stačí odoslať vyhlásenie do 14 dní. Pri avizovaní odstúpenia poštou je rozhodujúci dátum podania listu na pošte, v prípade oznámenia prostredníctvom e-mailu alebo faxu sa berie do úvahy dátum odoslania e-mailu alebo faxu.
   • Spotrebiteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný bez zbytočného odkladu vrátiť výrobky Poskytovateľovi, najneskôr však do 14 dní odo dňa odoslania vyhlásenia o odstúpení. Lehota sa považuje za dodržanú vtedy, ak pred uplynutím 14 dennej lehoty výrobok odošle (čiže nemusí byť do 14 dní prijatý Poskytovateľom). Objednávateľ bude znášať všetky náklady spojené s vrátením tovaru kvôli uplatňovaniu práva na odstúpenie.
   • Avšak Poskytovateľ nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi také navyše vzniknuté náklady, ktoré vyplývajú z vrátenia tovaru spôsobom, ktorí sa líši od Poskytovateľom navrhnutého najlacnejšieho spôsobu. Spotrebiteľ môže uplatňovať svoje práve na odstúpenie aj v čase medzi podpísaním zmluvy a doručením výrobku.
   • V prípade kúpy/predaja viacerých výrobkov, ak sa dodanie výrobkov zrealizuje v inom termíne, svoje právo na odstúpenie môže uplatňovať Spotrebiteľ do 14 dní po doručení posledného výrobku, resp. v prípade zásielky pozostávajúcej z viacerých balíkov po doručení posledného balíčka.
 1. ZÁRUKA A GARANCIA

Chybné plnenie

Chybné plnenie zo strany Poskytovateľa je, ak služba v čase jej plnenia nespĺňa požiadavky na kvalitu stanovené zmluvou alebo právnym predpisom. Za chybné plnenie zo strany Poskytovateľa sa nepovažuje, ak bola chyba oprávnenej osobe v čase uzatvorenia zmluvy známa, resp. jej musela byť v čase uzatvorenia zmluvy známa.

V zmluve uzatvorenej medzi Spotrebiteľom a podnikaním je neplatné to ustanovenie, ktoré sa líši od ustanovení tejto kapitoly týkajúcich sa garancie a záruky, a to v neprospech spotrebiteľa.

Na ďalšie záručné práva má nárok výlučne taký užívateľ, ktorý sa v zmysle Občianskeho zákonníka považuje za Spotrebiteľa.

Užívateľ, ktorý sa považuje za obchod/podnikateľský subjekt:  osoba konajúca v rámci svojho samostatného remesla, povolania alebo podnikania.

Poskytnutie záruky v prípade chyby, ktorú nebolo možné predvídať

 • V ktorých prípadoch môže Spotrebiteľ uplatňovať svoje právo na poskytnutie záruky?

Spotrebiteľ je v prípade chybného plnenia Poskytovateľa oprávnený uplatňovať voči Poskytovateľovi svoje právo na poskytnutie záruky v zmysle Občianskeho zákonníka.

 • Aké sú práva Užívateľa na základe požiadaviek na uplatňovanie záruky?

Užívateľ si, podľa vlastného výberu, môže uplatňovať požiadavky na záruku nasledovne: môže žiadať opravu alebo výmenu, s výnimkou ak je spomedzi nich zvolená požiadavka Užívateľa nesplniteľná, resp. pre podnikanie by splnenie tejto požiadavky znamenalo neúmerne vysoké navyše vzniknuté náklady, oproti iným požiadavkám. Ak si výmenu alebo opravu nežiadal, resp. nemohol žiadať, môže žiadať úmerne zníženie hodnoty protislužby, resp. Užívateľ môže chybu opraviť na náklady Poskytovateľa, resp. dať ju opraviť, alebo v krajnom prípade môže od zmluvy odstúpiť. Svoje právo na uplatňovanie záruky môže zameniť aj na iné právo, avšak všetky s tým spojené náklady je povinný znášať Užívateľ, s výnimkou ak to bolo oprávnené alebo na to poskytol dôvod podnikateľský subjekt.

 • V akej lehote si môže Užívateľ uplatňovať záruku?

Užívateľ (ak je považovaný za spotrebiteľa) je povinný po spozorovaní chyby bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa, avšak nie neskôr ako do dvoch mesiacov od spozorovania chyby. Zároveň upozorňujeme Užívateľa, že nie je oprávnený uplatňovať svoje právo na záruku po uplynutí dvojročnej garancie, ktorá začína plynúť dňom uzatvorenia zmluvy (v prípade podnikania alebo použitých výrobkov je to jeden rok). (V prípade výrobkov, ktoré majú dátum spotreby je možné uplatňovať právo na záruku do dátumu spotreby výrobku).

 • Voči komu si môže uplatňovať právo na záruku?

Užívateľ  si môže uplatňovať právo na záruku voči Poskytovateľovi.

 • Aké sú ďalšie podmienky uplatňovania práva na záruku?

Od šiestich mesiacov odo dňa plnenia nie sú žiadne iné podmienky uplatňovania práva na záruku okrem nahlásenia chyby, ak Užívateľ dokáže, že výrobok, resp. službu poskytol obchod prevádzkujúci webovú stránku. Avšak po uplynutí šiestich mesiacov je Užívateľ povinný dokázať, že chyba, ktorú spozoroval existovala už aj  v čase plnenia.

Záruka v prípade opravy alebo výmeny výrobku

 • V ktorých prípadoch môže Užívateľ uplatňovať záruku na výrobok?

V prípade chyby veci (hnuteľného majetku) môže Užívateľ uplatňovať záruku.

 • Aké sú práva Užívateľa na základe požiadaviek na uplatňovanie záruky na výrobok?

Užívateľ je oprávnený požadovať výlučne výmenu alebo opravu výrobku.

 • V ktorých prípadoch sa výrobok považuje za chybný?

Výrobok sa považuje za chybný vtedy, ak nespĺňa požiadavky na kvality platné v čase uvedenia výrobku do prevádzky, alebo ak nedisponuje vlastnosťami, ktoré sú písomne uvedené výrobcom výrobku.

 • V akej lehote si môže Užívateľ uplatňovať záruku na tovar?

Užívateľ si môže uplatňovať záruku na tovar do dvoch rokov odo dňa uvedenia výrobku výrobcom do prevádzky. Po uplynutí tejto lehoty toto právo stráca.

 • Voči komu a za akých podmienok si môže uplatňovať právo na záruku na tovar?

Právo na záruku na tovar si môže Užívateľ uplatňovať výlučne voči výrobcovi výrobku alebo voči distribútorovi. Pri uplatňovaní si práva na záruku na tovar musí dokazovanie vykonať Užívateľ.

8.11. V ktorých prípadoch je výrobca (distribútor) zbavený záručnej povinnosti?

Výrobca (distribútor) je zbavený spod záručnej povinnosti výlučne v tom prípade, ak vie dokázať, že:

 • výrobok nebol vyrobený, resp. distribuovaný v rámci jeho obchodnej činnosti, alebo
 • chyba nebola v čase uvedenia do distribúcie rozpoznateľná kvôli vtedajšiemu stavu vedy a techniky, alebo
 • chyba výrobku vyplýva z aplikácie zákona alebo záväzného právneho predpisu.

Výrobcovi (distribútorovi) stačí dokázať iba jeden z dôvodov zbavenia sa záručnej povinnosti.

Upozorňujeme, že kvôli tej istej chybe výrobku si naraz, paralelne nemôžete uplatňovať oba typy záruky. V prípade úspešného uplatňovania záruky na výrobok však na vymenený alebo opravený výrobok môžete uplatňovať právo na záruku voči výrobcovi výrobku.

Garancia (v prípade nového výrobku)

 • V ktorých prípadoch je spotrebiteľ oprávnený využiť svoje právo na garanciu?

V prípade chybného plnenia na základe Vládneho nariadenia č. 151/2003 (z 22.IX.) o povinnej garancii týkajúcej sa tovaru dlhodobej spotreby, aj sa užívateľ považuje za spotrebiteľa.

 • Aké sú práva spotrebiteľa na základe garancie a v rámci akých lehôt?

Doba trvania garancie je jeden rok. Garancia začína plynúť dňom odovzdania výrobku spotrebiteľovi, resp. v prípade ak uvedenie do prevádzky vykonáva distribútor alebo ním poverená osoba, plynúť začína dňom uvedenia do prevádzky.

Na základe nároku na garanciu môže oprávnený podľa vlastného výberu:

 1. žiadať výmenu alebo opravu, s výnimkou ak je plnenie nároku na garanciu nemožné, alebo ak by povinnému, v porovnaní s plnením iných nárokov na garanciu, spôsobili nadmerné náklady, s prihliadnutím na hodnotu služby v jej bezchybnom stave, na závažnosť porušenia zmluvy a na poškodenie záujmov oprávneného spôsobeným výkonom garančných práv; alebo
 2. môže požadovať úmerné zníženie hodnoty protislužby, chybu môže povinná osoba sama opraviť alebo dať opraviť inej osobe, resp. môže od zmluvy odstúpiť, ak povinný výmenu alebo opravu nevykonal, resp. nevie si splniť túto povinnosť, alebo ak pominul záujem oprávnenej osoby viažuci sa k výmene alebo oprave.

Kvôli bezvýznamnej chybe nie je možné od zmluvy odstúpiť.

Výmenu alebo opravu je potrebné vykovať, s ohľadom na vlastnosti výrobku a účel použitia očakávaný oprávnenou osobou, v primeranej časovej lehote, majúc na zreteli záujmy oprávnenej osoby.

 • V ktorých prípadoch je podnikateľský subjekt zbavený garančnej povinnosti?

Poskytovateľ sa zbavuje garančnej povinnosti výlučne v tom prípade, ak dokáže, že chyby na výrobku vznikla až po plnení. Upozorňujeme, že kvôli tej istej chybe výrobku si naraz, paralelne nemôžete uplatňovať záruku na výrobok aj garančnú záruku, inak má spotrebiteľ práva vyplývajúce z garancie bez ohľadu na práva popísané vyššie v kapitolách o záruke.

 • Poskytovateľ nemá garančnú povinnosť po uplynutí garančnej doby (odborne očakávaná životnosť) v prípade škôd vzniknutých v dôsledku užívania alebo prirodzeného opotrebovania.
 • Poskytovateľ tiež nemá garančnú, resp. záručnú povinnosť v prípade takých škôd, ktoré vzniknú po prechode rizika vzniku škôd v dôsledku nesprávneho alebo nedbalého používania, resp. zásahov, ktoré sa líšia od odporúčaných, alebo v dôsledku používania výrobku spôsobom, ktorý je v rozpore s účelom jeho používania.
 • Ak spotrebiteľ v dôsledku chyby spotrebného výrobku do troch mesiacov od jeho zakúpenia (uvedenia do prevádzky) uplatní svoju požiadavku na výmenu, Poskytovateľ je povinný výrobok vymeniť, v prípade ak chyba bráni používaniu výrobku spôsobom, na aký je výrobok určený.
 1. POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ ZÁRUKY (V PRÍPADE UŽÍVATEĽOV KLASIFIKOVANÝCH AKO SPOTREBITELIA)

9.1. V zmluve uzatvorenej medzi spotrebiteľom a podnikaním sa dohoda strán nemôže odchýliť od ustanovení tohto nariadenia v neprospech spotrebiteľa.

9.2. Povinnosťou spotrebiteľa je dokázanie uzatvorenia zmluvy (faktúrou, alebo pokladničným dokladom).

9.3. Všetky náklady spojené s plnením záručnej povinnosti znáša poskytovateľ (§ 166:6 Občianskeho zákonníka)

9.4. Poskytovateľ je povinný spísať zápisnicu o garančnej alebo záručnej požiadavke spotrebiteľa.

9.5. Kópiu zápisnice je povinný bezodkladne a dokázateľným spôsobom doručiť spotrebiteľovi.

9.6. Ak sa poskytovateľ nedokáže vyjadriť svoje stanovisko v súvislosti s plnením garančných alebo záručných požiadaviek spotrebiteľa pri ich nahlásení- v prípade zamietnutia požiadavky o dôvodoch zamietnutia aj o možnosti obrátiť sa na zmierovací orgán- je povinný dokázateľným spôsobom informovať spotrebiteľa do piatich dní.

9.7. Poskytovateľ je povinný zápisnicu archivovať po dobu troch rokov od jej spísania, a túto predložiť na žiadosť kontrolným orgánom.

9.8. Poskytovateľ sa musí usilovať o to, aby opravu alebo výmenu vykonal maximálne do pätnástich dní.

 1. RÔZNE

10.1. Poskytovateľ je oprávnený zapojiť do plnenia subdodávateľa. Za jeho správanie v rozpore so zákonom zodpovedá v plnej miere tak, ako keby sa protizákonne správal on sám.

10.2. Ak sa niektorá časť tohto nariadenia stane neplatnou, nezákonnou alebo nevymáhateľnou, nebude sa to dotýkať platnosti, zákonnosti a vymáhateľnosti ostatných častí.

10.3. V prípade ak Poskytovateľ nebude uplatňovať svoje práva vyplývajúce z tohto nariadenia, neuplatňovanie práva neznamená zrieknutie sa tohto práva. Zrieknutie sa akéhokoľvek práva platí iba v prípade výslovného písomného vyhlásenia v tomto zmysle. To, že sa Poskytovateľ raz striktne nevyžaduje podstatu alebo základný princíp  niektorého ustanovenia nariadenia ešte neznamená, aby v budúcnosti nevyžadoval ich striktné dodržiavanie.

10.4. Poskytovateľ a Užívateľ sa budú snažiť vyriešiť prípadné spory v prvom rade zmierom.

10.5. Zmluvné strany zakotvujú, že webshop Poskytovateľa funguje na území Maďarska údržba je vykonávaná tiež tu. Keďže stránku je možné navštíviť aj z iných krajín, užívatelia výslovne berú na vedomie, že smerodajné vo vzťahu Poskytovateľa a Užívateľa je maďarské právo. V prípade ak sa užívateľ klasifikuje ako spotrebiteľ, v zmysle § 26 ods. (1) Občianskeho zákonníka bude v prípade sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy rozhodovať súd príslušný podľa bydliska odporcu (spotrebiteľa) v tuzemsku.

10.6. Poskytovateľ ohľadom prístupu k výrobkom, ktoré sa nachádzajú vo webshope nepoužíva rozdielne všeobecné podmienky k prístupu z dôvodu rozdielnej štátnej príslušnosti, bydliska alebo povolenia k pobytu Užívateľa.

10.7. Poskytovateľ- ohľadom ním prijatých spôsobov platby- nepoužíva rozdielne podmienky pre platobné transakcie z dôvodu rozdielnej štátnej príslušnosti, bydliska, povolenia k pobytu Užívateľa, miesta vedenia bankového účtu, miesta sídla peňažného ústavu alebo miesta vydania hotovostného alternatívneho platobného nástroja v rámci Európskej únie.

10.8. Poskytovateľ spĺňa podmienky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES.

 1. POSTUP VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ (V PRÍPADE UŽÍVATEĽOV KLASIFIKOVANÝCH AKO SPOTREBITELIA)

11.1. Cieľom Poskytovateľa je, aby všetky objednávky vybavil vo vyhovujúcej kvalite, k maximálnej spokojnosti objednávateľa. V prípade, ak Užívateľ napriek tomu reklamuje zmluvu alebo  jej plnenie, môže svoju reklamáciu podať na vyššie uvedenom telefónnom čísle, e-mailovej adrese alebo poslať poštou na poštovú adresu.

11.2. Poskytovateľ ústnu reklamáciu okamžite preskúma a podľa potreby ju rieši. Ak kupujúci nesúhlasí so spôsobom vybavenia reklamácie, resp. ak nie je možné okamžité vyriešenie reklamácie, Poskytovateľ o reklamácii a o svojom stanovisku bezodkladne spíše zápisnicu, kópiu zápisnice odovzdá kupujúcemu.

11.3. Písomne podanú reklamáciu je Poskytovateľ povinný preskúmať do 30 dní. Svoje stanovisko v prípade zamietnutej  reklamácie odôvodní. Zápisnicu o reklamáciu a svoju odpoveď na reklamáciu je Poskytovateľ povinný uchovať po dobu 5 rokov, a na žiadosť predložiť kontrolným orgánom.

11.4. Informujeme Vás, že v prípade zamietnutia Vašej reklamácie máte možnosť zahájiť konanie na úrade alebo zmierovacom orgáne, podľa nižšie uvedeného:

11.5. Spotrebiteľ sa so sťažnosťou môže obrátiť na orgán ochrany spotrebiteľa:

Na základe § 45/A. ods. (1)-(3) zákona o ochrane spotrebiteľa, ako aj Vládneho nariadenia 387/2016 (z 2.XII.) o určení orgánu ochrany spotrebiteľa, koná ako orgán ochrany spotrebiteľa http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.6. Do právomoci zmierovacieho orgánu patrí riešenie sporov mimosúdnou cestou.  Úlohou zmierovacieho orgánu, aby sa pokúsil o dosiahnutie dohody medzi zmluvnými stranami v záujme vyriešenia spotrebiteľskej sťažnosti, aby v prípade neúspešnej dohody prijal rozhodnutie, ktorým sa zabezpečí, že práva spotrebiteľov sa budú uplatňovať rýchlo, ľahko, efektívne a racionálne. Zmierovací orgán poskytne na otázku spotrebiteľa alebo poskytovateľa rady v súvislosti s právami spotrebiteľa, ako aj s jeho povinnosťami.

11.7. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu týkajúceho sa online predaja alebo zmluvy o poskytovaní online služieb je zodpovedný zmierovací orgán prevádzkovaný komorou, ktorú určí vyhláškou minister zodpovedného za ochranu spotrebiteľa.

11.8. Spotrebiteľ v prípade sťažnosti môže využiť aj online platformu EÚ na riešenie sporov. Využitie platformy si vyžaduje jednoduchú registráciu v systéme Európskej komisie, kliknutím sem. Následne po prihlásení môže spotrebiteľ podať svoju sťažnosť prostredníctvom online webovej stránky, ktorej adresa je: http://ec.europa.eu/odr

11.9. Poskytovateľ je povinný spolupracovať v zmierovacom konaní. V záujme toho je povinný svoju odpoveď na sťažnosť poslať zmierovaciemu orgánu a zabezpečiť na pojednávaní účasť osoby, ktorá je oprávnená dosiahnuť dohodu. V prípade ak sa sídlo alebo prevádzka podnikateľského subjektu nie je registrovaná v kraji komory, ktorá je príslušná na vykonávanie zmierovacieho konania, povinnosť podnikania spolupracovať sa rozširuje o možnosť ponuky písomnej dohody v súlade s potrebami spotrebiteľa.

11.10. V prípade ak sa spotrebiteľ neobráti na zmierovací orgán, alebo konanie nebolo úspešné, spotrebiteľ sa môže v záujme vyriešenia sťažnosti obrátiť na súd. Konanie sa zahajuje podaním žaloby, kde musia byť uvedené nasledovné informácie:

– konajúci súd;

– strany, resp. zástupcovia strán, ich meno, bydlisko, pozícia v súdnom konaní;

– uplatniteľné právo, fakty, ktoré tvoria jeho podstatu a predloženie dôkazov;

– tie údaje, na základe ktorých možno určiť príslušnosť a právomoci súdu;

– žiadosť o vydanie súdneho rozhodnutia.

K žalobe musí byť pripojená tá listina, resp. jej kópia, na obsah ktorej sa odvoláva ako na dôkaz.

 

 1. AUTORSKÉ PRÁVA

12.1. Keďže sa http://matrac-vankus.sk ako webová stránka považuje za autorské právo, je zakázané akýkoľvek obsah, alebo časť obsahu uverejneného na https://matrac-vankus.sk  sťahovať, duplikovať, kopírovať, opakovane predkladať verejnosti, iným spôsobom využiť, elektronicky uchovávať, spracovávať a obchodovať s nimi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

12.2. Prevziať akýkoľvek obsah zo stránky https://matrac-vankus.sk aj v prípade písomného súhlasu je možné iba s odvolaním sa na príslušnú stránku.

12.3. Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva na všetky prvky, názvy domén, na nimi vytvorené sekundárne názvy domén a reklamný priestor na internete.

12.4. Je zakázané akýkoľvek obsah, alebo časť obsahu uverejneného na https://matrac-vankus.sk upravovať, šifrovať; zakladať identifikačné kódy a heslá nekalým spôsobom; používať akúkoľvek aplikáciu, ktorou je možné pozmeniť obsah stránky https://matrac-vankus.sk.

12.5. Názov https://matrac-vankus.sk má ochranu autorských práv, je použitie s výnimkou odvolávania sa na stránku, je možné výlučne so súhlasom Poskytovateľa.

12.6. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade použitia bez súhlasu Poskytovateľa má Poskytovateľ nárok na penále/pokutu. Výška pokuty je 60.000,- Ft brutto za každý obrázok, resp. 20.000,- Ft brutto za každé slovo. Užívateľ berie na vedomie, že výška pokuty nie je prehnaná, a stránku si bude prehliadať s týmto vedomím. V prípade porušenia autorských práv Poskytovateľ využije notárske osvedčenie, poplatok za notárske osvedčenie bude tiež prenesený na užívateľa.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov webovej stránky sú dostupné na https://matrac-vankus.sk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

V Komárne, dňa 10. marca 2020

VZOR VYHLÁSENIA O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

(vyplňte a pošlite naspäť výlučne v prípade zámeru odstúpenia od zmluvy)

Adresát: Comfort Trade s.r.o., 94501 Komárno, Vnútorná okružná 1189/44, ,

Telefón:

Dolu podpísaný vyhlasujem, že uplatňujem svoje právo na odstúpenie/výpoveď pri kúpe a predaji nasledovného výrobku/-ov:

 

Dátum objednania/ dátum prevzatia:

 

Meno spotrebiteľa/-ov:

 

Adresa spotrebiteľa/-ov:

 

Podpis spotrebiteľa/-ov (výlučne v prípade písomného odstúpenia):

 

Dátum: