Dôležité informácie:

V zmysle § 29 ods. (1) písm. e) Vládneho nariadenia 45/2014. (z 26.II.) „Spotrebiteľ si nemôže uplatňovať právo na odstúpenie podľa § 20 ohľadom takých balených výrobkov, ktoré z hľadiska ochrany zdravia alebo hygieny nemožno po ich otvorení vrátiť dodávateľovi”

Právo na odstúpenie

7.1.    V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, ďalej v zmysle Vládneho nariadenia 45/20104 (z 26.II.) o podrobných pravidlách zmlúv uzatvorených medzi spotrebiteľom a dodávateľom je spotrebiteľ oprávnený do 14 dní odo dňa prevzatia objednaného výrobku odstúpiť od zmluvy, a to bez udania dôvodu, môže teda objednaný výrobok poslať naspäť.  Ak si dodávateľ  nesplní svoju povinnosť informovania, 14 dňová lehota na odstúpenie sa predĺži o dvanásť mesiacov. Ak poskytovateľ po uplynutí 14 dní odo dňa prevzatia výrobku alebo uzatvorenia zmluvy, nanajvýš však do 12 mesiacov tieto informácie poskytne, lehota na odstúpenie od zmluvy bude do 14 dní odo dňa poskytnutia informácií spotrebiteľovi.

7.2.    Spotrebiteľ si môže uplatňovať svoje práva na odstúpenie od zmluvy jednoznačným vyhlásením, prostredníctvom tlačiva- vzorového formuláru uvedeného v prílohe č.2  Vládneho nariadenia 45/20104 (z 26.II.)

7.3.    Doba na uplatnenie práva na odstúpenie uplynie po 14 dňoch od toho dňa, v ktorý spotrebiteľ alebo ním poverená tretia osoba, ktorá nie je totožná s osobou kuriéra, prevezme zásielku.

7.4.    Spotrebiteľ je oprávnený uplatňovať svoje právo na odstúpenie aj v čase medzi dňom uzatvorenia zmluvy a dňom prevzatia výrobku.

7.5.   Náklady na vrátenie výrobku je povinný znášať spotrebiteľ, dodávateľ tieto náklady nebude znášať.

7.6.    V prípade uplatnenia si práva na odstúpenie nevzniknú spotrebiteľovi okrem nákladov na vrátenie výrobku žiadne iné náklady.

7.7.    Spotrebiteľ si nemôže uplatniť svoje práva na odstúpenie od zmluvy v prípade takých, vopred nevyrobených výrobkov, ktoré boli vyrobené výslovne na základe požiadaviek a pokynov spotrebiteľa, resp. v prípade takých výrobkov, ktoré boli jednoznačne šité spotrebiteľovi na mieru.

7.8.    Spotrebiteľ si rovnako nemôže uplatniť svoje práva na odstúpenie od zmluvy:

 1.  v prípade zmluvy o poskytovaní služieb po vykonaní služby ako celku, ak poskytovateľ zahájil plnenie výslovne na základe predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa, a spotrebiteľ tým pádom vzal na vedomie, že po vykonaní služby ako celku stráca svoje právo na odstúpenie;
  b.   ohľadom takých výrobkov alebo služieb, ktorých cenu, resp. odmenu nie je možné ovplyvniť finančným trhom, uplatňovanie si práva na odstúpenie závisí od možných výkyvov cien aj v rámci danej lehoty;
  c.    ohľadom výrobkov, ktoré sa rýchlo kazia alebo majú krátku dobu spotreby
  d.   v prípade takých balených výrobkov, ktoré z hľadiska ochrany zdravia alebo hygieny nemožno po ich otvorení vrátiť odosielateľovi;
  e.    ohľadom takých výrobkov, ktoré sa vďaka svojej povahe po otvorení neoddeliteľne zlúčia s inými výrobkami;
  f.    ohľadom takých nápojov s obsahom alkoholu, ktorých reálna hodnota závisí od ich výkyvov na finančnom trhu, a ktorú dodávateľ nemôže ovplyvniť, a na cene ktorých sa zmluvné strany dohodli pri uzatvorení kúpnopredajnej zmluvy, avšak k plneniu dôjde až na tridsiaty deň odo dňa uzatvorenia zmluvy;
  g.   ohľadom takých dodávateľských zmlúv, v prípade ktorých dodávateľ neodkladne vyhľadá spotrebiteľa na základe jeho výslovnej žiadosti za účelom vykonania súrnych opravných alebo údržbárskych prác;
  h.    v prípade audio alebo video nahrávok v uzatvorenom balení, resp. v prípade kúpy počítačového softvéru, ak po odovzdaní spotrebiteľ balenie už otvoril;
  i.    ohľadom novín, dennej a periodickej tlače, s výnimkou predplatiteľských zmlúv;
  j.    v prípade zmlúv uzatvorených na verejnej aukcii;
  k.   v prípade zmluvy o poskytovaní ubytovania, dopravy, prenájmu osobných motorových vozidiel, poskytovania stravovacích alebo rekreačných služieb, s výnimkou prenájmu bytu, ak je v zmluve určený presný deň plnenia alebo presne určená lehota;
  l.    v prípade poskytovania digitálnych obsahov na nehmotných nosičoch dát, ak dodávateľ zahájil plnenie výslovne na základe predchádzajúcej žiadosti spotrebiteľa, a spotrebiteľ svojím súhlasom zároveň vyhlásil, že berie na vedomie skutočnosť, že zahájením prác stráca svoje právo na odstúpenie.

7.9.    Poskytovateľ po obdržaní vráteného výrobku/ alebo vyhlásenia o odstúpení od zmluvy v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov bezodkladne, avšak najneskôr do 14 dní odo dňa kedy sa o odstúpení dozvedel, vráti spotrebiteľovi zaplatenú sumu, vrátane nákladov na dopravu.

7.10.    Pri transakcii vrátenia zaplatenej sumy spotrebiteľovi použijeme rovnaký spôsob platby, aký použil spotrebiteľ, s výnimkou ak dá spotrebiteľ na iný spôsob vrátenia platby svoj výslovný súhlas; pri použití iného spôsobu vrátenia platby nevzniknú spotrebiteľovi žiadne iné náklady.

7.11.    Spotrebiteľ je povinný tovar poslať späť alebo odovzdať na adrese dodávateľa bez neopodstatneného zdržiavania, najneskôr však do 14 dní odo dňa odoslania vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

7.12.    V prípade písomného odstúpenia od zmluvy stačí ak spotrebiteľ pošle vyhlásenie o odstúpení do 14 dní.

7.13.    Spotrebiteľ dodrží lehotu na odstúpenie v takom prípade, ak pred uplynutím 14 dní pošle výrobok (-ky) naspäť alebo ho odovzdá na adrese dodávateľa.  Vrátenie tovaru v rámci lehoty sa považuje za splnené, ak spotrebiteľ vráti tovar pred uplynutím lehoty na vrátenie.

7.14.    Spotrebiteľ znáša výlučne náklady bezprostredne spojené s vrátením výrobku, s výnimkou ak sa dodávateľ zaviazal znášať aj tieto náklady.

7.15.    Poskytovateľ nie je povinný uhradiť pre spotrebiteľa také navyše vzniknuté náklady, ktoré vzniknú z požiadavky spotrebiteľa o zaslanie tovaru spôsobom iným ako je dodávateľom ponúkaný obvyklý najlacnejší spôsob dopravy.

7.16.    Vrátenie peňazí môže poskytovateľ zadržať do tej doby, pokým tovar (-y) neobdrží naspäť, resp. kým mu spotrebiteľ neposkytne nejednoznačné dôkazy o tom, že tovar bol vrátený: z uvedených dvoch termínov je potrebné brať do úvahy skorší termín.

7.17.    V prípade ak si spotrebiteľ želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môže svoj úmysel písomne avizovať dodávateľovi prostredníctvom kontaktných údajov dodávateľa (prípadne za pomoci vyhlásenia uvedeného v prílohe), telefonicky alebo aj osobne. V prípade ak svoj úmysel oznámi písomne prostredníctvom pošty, do úvahy sa bude brať dátum podania listu na pošte, pri telefonickom avizovaní sa berie do úvahy dátum telefonátu. Objednané výrobky môže spotrebiteľ vrátiť dodávateľovi poštou, osobne alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

7.18.    Spotrebiteľ zodpovedá výlučne za amortizáciu vyplývajúcu z používania výrobku presahujúceho rámec používania potrebného na určenie charakteru, vlastností a fungovania výrobku.

7.19.    Vládneho nariadenia 45/20104 (z 26.II.) o podrobných pravidlách zmlúv uzatvorených medzi spotrebiteľom a dodávateľom si môžete prečítať  tu.

7.20.    Smernica Európskeho parlamentu a Rady číslo 2011/83/EÚ si môžete prečítať  tu.

7.21.    Spotrebiteľ sa môže obrátiť na dodávateľa aj v súvislosti s inými sťažnosťami na niektorom z kontaktných údajov uvedených v týchto predpisoch.

7.22.    Právo na odstúpenie si môžu uplatňovať výlučne užívatelia, ktorí sú v zmysle Občianskeho zákonníka považovaní za spotrebiteľov.

7.23.    Právo na odstúpenie si nemôžu uplatňovať také podnikateľské subjekty, čiže osoby, ktoré konajú v rámci svojej profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo inej obchodnej činnosti.

7.24.    Postup uplatňovania si práva na odstúpenie:

7.24.1.    V prípade, ak si spotrebiteľ želá uplatniť svoje právo na odstúpenie, je povinný tento svoj zámer nahlásiť dodávateľovi na niektorom z uvedených kontaktov.

7.24.2.    Spotrebiteľ si uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy, ak pred uplynutím 14 dní odo dňa prevzatia výrobku pošle vyhlásenie o svojom zámere. V prípade odstúpenia od zmluvy písomným spôsobom stačí odoslať písomné vyhlásenie do 14 dní. V prípade oznámenia o odstúpení zaslaného prostredníctvom pošty sa berie do úvahy dátum odoslania, pri odstúpené e-mailom alebo faxom sa berie do úvahy dátum odoslania e-mailu alebo faxu.

7.24.3.    Spotrebiteľ je pri odstúpení od zmluvy povinný vrátiť tovar na adresu dodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Lehota na vrátenie sa považuje za dodržanú, ak pred uplynutím 14 dňovej lehoty na vrátenie bude výrobok odoslaný (čiže nemusí byť do 14 dní doručený dodávateľovi). Všetky náklady spojené s vrátením tovaru spojené s odstúpením od zmluvy je povinný znášať objednávateľ.

7.24.4.    Avšak poskytovateľ nie je povinný uhradiť pre spotrebiteľa také navyše vzniknuté náklady,  ktoré vzniknú z požiadavky spotrebiteľa o zaslanie tovaru spôsobom iným ako je dodávateľom ponúkaný obvyklý najlacnejší spôsob dopravy.  Spotrebiteľ je oprávnený uplatňovať svoje právo na odstúpenie aj v čase medzi dňom uzatvorenia zmluvy a dňom prevzatia výrobku.

7.24.5.    V prípade zakúpenia viacerých výrobkov, ak sa dodanie zrealizuje v rôznych termínoch, môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia posledného výrobku, resp. v prípade výrobkov pozostávajúcich z viacerých položiek od doručenia poslednej položky.

Vyhlásenie o odstúpení